สินค้าและบริการ>> บริการงานวิศวกรรม>> งานระบบท่อ

การออกแบบระบบท่อ

งานวิศวกรรมระบบท่อ

งานวิศวกรรมระบบท่อนั้น คือการออกแบบและบริหารสมรรถนะของระบบท่อชนิดต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในขีดจำกัดและความปลอดภัย เมื่อใช้งานในการขนถ่ายของเหลวหรือแก๊สชนิดต่างๆภายในตัวอาคารหรือโรงงาน

งานเกี่ยวกับการเดินท่อทางอุตสาหกรรมนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทเช่น ระบบการเดินท่อใต้ดิน, ขั้นตอนการทำงานของระบบท่อ, ระบบท่อเพื่องานสนับสนุนอุตสาหกรรม, ระบบท่อแก๊ส, ระบบระบายอากาศ, ระบบควบคุมฝุ่นละออง, ระบบดูดอากาศ, ระบบท่อสาธารณูปโภค รวมไปจนถึงระบบท่องานปรับอากาศ ด้วยความหลากหลายในการใช้งานระบบท่อต่างๆ ทำให้งานวิศวกรรมระบบท่อนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก การออกแบบหรือติดตั้งอย่างขาดความรู้อาจนำมาซึ่งความล้มเหลวของระบบซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวบุคคลและบริษัทได้ ดังนั้น ทางบริษัท เพรส เทค โซลูชั่น จำกัด จึงมีความยินดีนำเอาประสบการณ์และความรู้จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาบริการแก่ทุกท่าน ภายใต้ขอบเขตการทำงานดังนี้

การออกแบบระบบท่อ การออกแบบระบบท่อคือการนำเอาองก์ประกอบความรู้ในด้านระบบท่อ, ระบบการขนส่ง, การคำนวณการรับแรงดัน และการวางผังท่อ ซึ่งผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีประสบการณ์และสามารถประยุกต์เอาความรู้ดังกล่าวทั้งหมดมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อออกแบบระบบท่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะแก่การใช้งานให้แก่ลูกค้า