สินค้าและบริการ>> บริการงานวิศวกรรม>> งานระบบไฟฟ้า

การออกแบบระบบไฟฟ้า

งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า

งานระบบไฟฟ้าคือการประยุกต์เอาองก์ความรู้ ในส่วนของ การบริหารพลังงานไฟฟ้า, การออกแบบระบบไฟฟ้า, การเดินระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ไปจนถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าประเภทต่างๆ

เนื่องจากไฟฟ้าถือเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับบุคคลและองค์กรต่างๆ ทำให้ในปัจจุบันนั้นผู้คนและห้างร้านรวมถึงบริษัทต่างๆเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความปลอดภัย, อัตราการใช้งาน สมรรถนะในการใช้งานและ การบำรุงรักษาระบบ บริษัท เพรส เทค โซลูชั่น จำกัดของเรา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานด้านนี้มายาวนานก็พร้อมที่จะนำเสนอสินค้าและบริการด้านไฟฟ้าอันประกอบด้วย
• การออกแบบระบบไฟฟ้า
งานติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้า
• งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า