สินค้าและบริการ >> ประตูสำหรับโรงงาน >> ม่านดักอากาศ

ม่านดักอากาศ

ม่านดักอากาศ

ม่านดักอากาศคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันการไหลของอากาศหรือสารปนเปื้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งมีกรรมวิธีที่แตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่นิยมใช้คือลักษณะลมเป่าจากบนลงล่างติดตั้งเข้ากับทางเข้าหรือทางเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันการไหลเวียนของอากาศที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันออกไป